سوزانه (آلمان)

Project Description

تاریخ را به‌خاطر خون شخم زدیم
غافل که تنها دارایی مشترک‌ما همین رودخانه‌ی سرخ بود
انسانیت را جا گذاشتیم تا انسان متفاوت را نپذیریم!
تفاوت را به زرد و سیاه و سفید وصل کردیم و می‌دانستیم یا نمی‌دانستیم تفاوت در قلب‌ها بود!

این اثر روی مدار اتحاد است!
خون‌های روی لام از انسان سفید و زرد و سیاه عاریه گرفته شده است تا فریاد کند چقدر جا مانده‌ایم
لطفا نگاه کنید:
ما نه زردیم و نه سفید و نه سیاه
ما همه
سرخِ سرخیم

Project Details